Saglasnost za obradu ličnih podataka

Saglasnost za obradu ličnih podataka

OBAVEŠTENJE:

SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Pravno lice „Aria Conference & Events“ DOO, Karađorđev trg 34, Zemun, Beograd, MB 21254436, PIB 109851552, u skladu sa članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Sl. glasnik RS“ 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012),

Obaveštava Vas o sledećem:

Prilikom prijave za učešće na stručnim sastancima Vaši lični podaci se prikuplјaju kroz Registracioni formular.

Lični podaci koji se prikuplјaju su:
1. Ime i prezime
2. Titula / specijalnost
3. Broj licence
4. Naziv i adresa ustanove u kojoj radite
5. Kontakt podaci: broj telefona / mobilnog telefona i e-mail adresa

Podaci se prikuplјaju radi:
1. Evidencije učesnika događaja u svrhu izdavanja Sertifikata o učešću
2. Naše interne statističke obrade podataka
3. Promocije novih događaja iz domena Vašeg stručnog inretesovanja

Vaši lični podaci biće tretirani kao poverlјive informacije. Pristup Vašim podacima imaće samo zaposleni koji, s obzirom na poslove koje obavlјaju, treba da budu upoznati sa njima i to samo u obimu koji je neophodan. Pravni osnov obrade, odnosno prikuplјanja, beleženja i razvrstavanja Vaših ličnih podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovolјno. Time pristajete da se oni obrađuju, tj. prikuplјaju, razvrstavaju i čuvaju od strane „Aria Conference & Events“ DOO. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Vaši lični podaci neće biti korišćeni u druge svrhe, niti biti stavlјeni na uvid i/ili raspolaganje trećim pravnim ili fizičkim licima.

Na osnovu istog Zakona imate pravo da tražite dodatne informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka, uvid u Vaše lične podatke i njihovo kopiranje, da tražite ispravku, dopunu, ažuriranje, kao i privremenu obustavu obrade ili brisanje Vaših ličnih podataka. U tim slučajevima, molimo Vas, da nam se obratite putem mejla, na adresu office@aria.co.rs. Obrada podataka je nedozvolјena posle opoziva pristanka.

Popunjavanjem i slanjem Registracionog formulara potvrđujete da ste pročitali i razumeli ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i dajete saglasnost da „Aria Conference & Events“ DOO može da obrađuje, odnosno prikuplјa, beleži i razvrstava Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

About US
We provide expert in organization Conference & Events in a field of Biomedical Science and Industry...
Contact

Aria Conference & Events doo
Karadjordjev trg 34, Beograd-Zemun, Serbia
Activity Code: 8230
Type of activity: Meetings and fairs organizing activities
Identification number: 21254436
VAT: 109851552
www.aria.co.rs
Phone: 011 2600 978
E mail: office@aria.co.rs